Projectvoorbereiding

Ontwerpfase

Het resultaat van een project hangt af van een gedegen voorbereiding. Dit begint al in de ontwerpfase. Wij denken mee in de ontwikkelingsfase en adviseren opdrachtgevers vanaf het eerste stedenbouwkundig, verkeerkundig of landschapsplan tot en met het Definitief Ontwerp. In de ontwerpfase kijken wij of het ontwerp civieltechnisch uitvoerbaar is en functioneel toepasbaar in de openbare ruimte, waarbij ruime aandacht is voor de omgeving van het plangebied.

Indien gewenst maken we voor u een onderbouwd en toekomstsbestendig waterhuishoudkundig plan, waarin duurzaam wordt om gegaan met het regenwater en we wateroverlast minimaliseren.

Onze ontwerptekeningen zijn maatvast, duidelijk en voorzien van overzichtelijke profielen en details. Door de duidelijke opzet van de tekeningen zijn de tekeningen goed te gebruiken tijdens bewonersavonden.

Bestekfase

De basis voor een efficiënte projectuitvoering ligt in een goed geschreven, niet voor meerdere uitleg vatbaar bestek met duidelijke tekeningen. Onze, volgens de RAW-systematiek geschreven bestekken zijn bewezen goed en doordacht. In de besteksfase maken wij de stukken gereed volgens de laatste aanbestedingsnormen. Naast ervaring met de traditionele bestekken hebben we ruime ervaring met het opstellen van raamovereenkomsten en hybride contracten.

Onze (besteks)tekeningen kunnen volgens CAD-standaard NLCS worden opgesteld.

Voor werken waarvoor een uitgebreid bestek nodig is stellen wij werkomschrijvingen op of maken duidelijke uitvoeringstekeningen, waarmee de aannemer voor u aan de slag kan.

Daarnaast bieden wij onze diensten aan voor het uitwerken van specifieke onderdelen van een werk tot een bestek of deelbestek. Hiermee ondersteunen wij opdrachtgevers die niet alle kennis in huis hebben.

Aanbestedingstraject

We ondersteunen onze opdrachtgevers tijdens het aanbestedingsproces en kunnen op aanvraag het totale proces van het selecteren van aannemers, opstellen nota van inlichtingen en beoordelen van aanbestedingstukken begeleiden en verzorgen. We beschikken over de kennis van de laatste aanbestedingsregels en hebben veel ervaring met het opstellen en beoordelen van EMVI-criteria.

Voor welke aanbestedingsvorm u als opdrachtgever ook kiest, wij hebben de nodige kennis in huis.

Vergunningen en subsidies

We ondersteunen onze opdrachtgevers tijdens het aanbestedingsproces en kunnen op aanvraag het totale proces van het selecteren van aannemers, opstellen nota van inlichtingen en beoordelen van aanbestedingstukken begeleiden en verzorgen. We beschikken over de kennis van de laatste aanbestedingsregels en hebben veel ervaring met het opstellen en beoordelen van EMVI-criteria.

Voor welke aanbestedingsvorm u als opdrachtgever ook kiest, wij hebben de nodige kennis in huis.

Veiligheids- en gezondheidsplannen ontwerpfase

In de projectvoorbereiding brengen we de bijzondere risico’s van een project in kaart. Tijdens het ontwerpproces maken we ontwerpkeuzes om deze risico’s te minimaliseren. De risico’s en de ontwerpkeuzes worden, samen met de restrisico’s en beheermaatregelen, beschreven in een “Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase”.

UAV-GC

UAV-GC biedt kansen voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Wel is hiervoor is een goede voorbereiding van de UAV-GC uitvraag noodzakelijk. Wij kunnen u hierbij helpen.

Second Opinion

In drukke periodes ontbreekt vaak de tijd om een concept ontwerp en/of een bestek goed te beoordelen. Wij kunnen u van dienst zijn door op basis van de uitvraag de conceptstukken te beoordelen. De resultaten van de second opinion verwerken wij in een overzichtelijke rapportage welke u met de ontwerpende partij kunt bespreken.

Uw project, onze zorg

Wij kunnen u op uw project totaal ontzorgen en het project vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering begeleiden. Hierbij moet u, naast onze kerntaken, denken aan het in gang zetten, aansturen en beoordelen van alle benodigde onderzoeken, het leggen van contacten met stakeholders, participatie met buurtbewoners, prijsonderhandelingen met leveranciers van materialen t.b.v. directieleveringen, aansturen van onderhoud van uw braakliggend bouwterrein, selecteren van en onderhandelen met aannemers, opstellen van een totale projectplanning et cetera. Voor meer informatie en het bespreken van uw wensen kunt u contact opnemen met ons bureau.